สมาชิก : ภาคที่ 3       จำนวนสโมสร : 22 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด
1 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2 สโมสรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน จังหวัดชัยภูมิ
3 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม
4 กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
5 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
6 สโมสรโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
7 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
8 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
9 สโมสรโรงเรียนอาจสามารถวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
10 สโมสรมวยสากลจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
11 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
12 สโมสรกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา จังหวัดสกลนคร
13 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
14 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย
15 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
16 สโมสรกีฬาชมรมมวยสากล หนองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
17 สโมสรกีฬาชมรมมวยสากล หมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี
18 สมาคมส่งเสริมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
19 สโมสรกีฬามวยสากลจังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี
20 สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
21 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
22 สโมสรอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี