สมาชิก : ภาคที่ 4       จำนวนสโมสร : 17 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด
1 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร
3 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
4 กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
7 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8 สโมสรกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัดพัทลุง
9 สมาคมส่งเสริมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล
10 สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล
11 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 สโมสรกีฬาจิตรภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 สโมสรกีฬาเพชรปัญชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 สโมสรกีฬาเพชรพีระพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 สโมสรกีฬารักษ์มวยสากล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 สโมสรกีฬาลุ่มแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 สโมสรกีฬาลูกเจ้าพ่อโรงต้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี