สมาชิก : ภาคที่ 3       จำนวนสโมสร : 22 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด ชื่อสมาชิก
(สโมสร/ ชมรม/ องค์กร)
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอดิเดช ศรบุญทอง 38/2 หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
2. สโมสรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน จังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ศักดิ์ สกุลอนันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
3. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม นายชอบ นิติพจน์ ถนนสนามกีฬาจังหวัด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
4. กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา พลโท วิชัย แชจอหอ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา 30000
5. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนราชสีมา ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30000
6. สโมสรโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย 522 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
7. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา 186 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
8. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ 160 หมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
9. สโมสรโรงเรียนอาจสามารถวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยณรงค์ รัตนวงศ์ 340 หมู่ 12 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
10. สโมสรมวยสากลจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายเทิดสิทธิ์ อุตสาห์ 287 หมู่ 8 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
11. สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมิทธิเดช โม่งประดิษฐ์ 74 หมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
12. สโมสรกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา จังหวัดสกลนคร นายกุลดิลก โถชัยคำ โรงเรียนร่มไทรวิทยาหมู่ที่19 บ้านนาขาม ถนนลาดกะเฌอ-กุดบาก ตำบล นาม่องอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180
13. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นางธงชัย มุ่งเจริญพร สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
14. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
15. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
16. สโมสรกีฬาชมรมมวยสากล หนองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี ร.ต.รัฐวิทย์ ตุ่ยสิมา ชมรมมวยสากลหนองใหญ่ ร้อย.ทสห.บน. 23 ตั้งอยู่ที่ 549 ม.9 ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
17. สโมสรกีฬาชมรมมวยสากล หมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ร.ต.คำพันธ์ พระธรรม ชมรมมวยสากลหมากแข้ง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 23 ตำบลหมากแข้งอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
18. สมาคมส่งเสริมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร เทศบาลนครอุบลราชธานี เลขที่ 147 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34192
19. สโมสรกีฬามวยสากลจังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี นายวินัย คำมูล 354 หมู่ 15 ต. นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
20. สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพันคำ ศรีพรม โรงเรียนประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี 65 หมู่ที่2 บ้านนางิ้ว ตำบลกระโสม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
21. สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ 415/61 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
22. สโมสรอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดร.สุพิช จันทะสิทธิ์ 119 หมู่ 8 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190